Potrebujete poradiť ? Volejte Po-Pi 08:00 - 19:00  

Gratulujeme získáváte dopravu zdarma zdarma.

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenie

1.1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode

www.maxi-postele.sk

a upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, kitoré vznikli v súvislosti, alebo na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou, alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“)prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcím prevádzkovaný na internetovej adrese http://www.maxi-nabytek.cz.

1.2. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.maxi-postele.sk je:

Doležal Michal

17. Listopadu 681

56601 Vysoké Mýto

IČ: 74893416

DIČ: CZ8807214031, registrace: Městský úřad Vysoké Mýto, č.j.623/2009/OŽÚ/Kv/3

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru, ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedených cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohoto tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, dokiaľ sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnost predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru, umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúcí nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, týkajúcu sa tohoto tovaru.

2.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch, spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch, spojených s balením a dodaním tovaru platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.

2.3. Pre objednannie tovaru kupujúci vyplní objednávkový formulár, ktorý obsahuje predovšetkým informácie o :
-objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do nákupného košíka)
-spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia tovaru
-informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru
-povrchovej úprave tovaru z masívneho dreva-uvedené v poznámke.

2.4. Všetky objednávky, podané prostredníctvom elektronického formulára internetového obchodu www.maxi-nabytek.cz, sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúcí potvrdzuje, že sa zoznámil s platnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

2.5. Údaje, uvedené kupujúcim, musia byť pravdivé a presné. Formulár elektronickej objednávky vyplnený kupujúcim je návrhom kúpnej zmluvy. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatej objednávky (akceptáciou), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny.

2.6. Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

2.7. Kupujúci sa zaväzuje odobrať záväzne objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu a prípadné ďalšie poplatky (poštovné, balné, dobierka), uvedené v objednávke.

2.8. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to predovšetkým s osobami, ktoré v minulosti podstatným zpôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

2.9. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy, (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), si hradí kupujúci sám.

2.10. Kupujúci má možnosť objednávania tovaru na základe registrácie, alebo bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.11. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.
2.12. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

3. Platobné podmienky

3.1. Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúcí uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi možnosťami :
v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese část obce Nová Ves 64, Zámrsk, 565 43, a to iba v prípade osobného odberu tovaru
v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke

3.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru . Ak nie je vyslovene uvedené inak, rozumejú sa ďalej pod kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.3. V prípade platby v hotovosti, alebo v prípade platby na dobierku, je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

3.4. Predávajúci je plátcom DPH. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúcí kupujúcemu a dodá v papierovej forme spolu s tovarom, alebo zašle v papierovej forme prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, alebo zašle elektronicky.

4. Preprava a dodanie tovaru

4.1. Objednaný tovar bude zaslaný Kuriérskou službou, alebo dopravený predávajúcim.

4.2. Náklady na prepravu sú stanovené:

Náklady na prepravu sú stanovené paušálne:

  • pri úhrade  celkovej  kúpnej  ceny dopredu  bezhotovostne sú  19 Eur
  • pri platbe celkovej  kúpnej ceny na dobierku sú 25 Eur
Ceny dopravy sa stanovujú automaticky podľa aktuálneho kurzu.

4.3. V prípade individuálnych požiadaviek sú ceny stanovené dohodou.

4.4. Vyššie uvedené ceny nákladov na balenie a prepravu tovaru platia pre dodávky tovaru v rámci Slovenskej republiky. V prípade požiadavky dodania tovaru do iného štátu, kontaktuje kupujúci najprv predávajúceho, a to kvôli dojednaniu individuálnej ceny, odvíjajúcej sa od cenníka Kuriérskej služby.

4.5. O priebehu vybavovania objednávok a následnej expedícii tovaru je je zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy – vrátenie tovaru

5.1. Kupujúcí berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), nie je možné, okrem iného, odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru, upraveného podľa priania kupujúceho.

5.2. Ak sa nejedná o prípad, uvedený v odstavci 5.1 obchodných podmienok, alebo o iný prípad, keď nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúcí v súlade s ustanovením § 53 odst. 7 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich i (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí býť predávajúcemu preukázateľne doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a to na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa odstavca 5.2. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí být predávajúcemu vrátený do 5 pracovních dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu.

5.4. V lehote pätnástich (15) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa odstavca 5.3. obchodných podmienok, je predávajúci oprávnený uskutočniť preskúmanie vráteného tovaru, predovšetkým za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, alebo opotrebovaný.

5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa odstavca 5.2. obchodných podmienok, vráti predávajúci kúpnu cenu (bez nákladov vynaložených na dodanie tovaru) kupujúcemu najneskôr do pätnástich (15) dní od uplynutia lehoty na preskúmanie tovaru podľa odstavca 5.4. obchodných podmienok, a to bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už při vrátení tovaru kupujúcim.

5.6. Kupujúci berie na vedomie, že ak bude tovar, vrátený kupujúcim, poškodený alebo opotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúcí oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, právo na zmenu ceny.
Predávajúcí si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:
tovar sa už nevyrába alebo nedodáva;
výrazným spôsobom sa zmenila cena tovaru.

5.8. V prípadoch podľa odstavca 5.7. obchodných podmienok, bude kupujúcí neodkladne kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúcí už zaplatil časť, alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu vrátena naspäť.

5.9. Predávajúcí si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu pri potvrdení objednávky. Ak je platná cena totožná, alebo nižšia než na objednávke, tovar je dodaný za cenu, platnú vo chvíli prijatia objednávky. Pokiaľ je cena vyššia, než cena uvedená na objednávke, predávajúcí neodkladne informuje o tejto skutočnosti kupujúceho.

6. Zodpovednosť za vady, záruka, uplatnenie reklamácie

6.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi.

6.2. Práva kupujúceho, vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúcí u predávajúceho na jeho adrese.

6.3. Reklamačný poriadok. Ak vznikne na tovare, dodanom elektronickým obchodom
www.maxi-nabytek.cz reklamačný dôvod, môže kupujúci uplatniť reklamáciu e-mailom.
Písomné oznámenie o zistených závadách uplatňuje kupujúcí na e-mailovej adrese:
maxi-nabytek@email.cz alebo na info@maxi-postele.cz
Oznámenie o závadách musí obsahovať:
meno kupujúceho, adresu, telefónne číslo, e-mail (ak je k dispozícii), číslo objednávky, podrobný popis závady (pokiaľ je to možné aj s fotografiou) a návrh na riešenie vzniknutej situácie. Vo všetkých prípadoch je potrebné predložiť faktúru za tovar, ktorú obdržal spolu s tovarom, ktorého vady sú reklamované.
Kupujúci je povinný pred potvrdením prevzatia tovaru od prepravcu skontrolovať, či zásielka nejaví známky poškodenia, vzniknutého pri preprave. Pokiaľ je obal poškodený, tak je kupujúci povinný na mieste skontrolovať, či nedošlo k poškodeniu tovaru v zásielke. V prípade poškodenia obalu ihneď s dopravcom spíše protokol o poškodení zásielky. Uľahčí to ďalšie vybavovanie reklamácie.
O prípadnom poškodení tovaru je kupujúci povinný neodkladne informovať prepravcu aj predávajúceho, najneskôr do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru..
Predávajúcí informuje kupujúceho do troch pracovných dní po obdržaní oznámenia o závadách o následnom postupe riešenia reklamácie.
Predávajúcí nepreberá zodpovednosť za škody, vyplývajúce z používania produktov, funkcií a škôd vzniknutých neodborným používaním, rovnako ako škôd, spôsobených vonkajšími udalosťami a vplyvmi. Na vady tohoto druhu sa nevzťahuje prípadná poskytnutá záruka.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

7.1. Ochrana osobnýh údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

7.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo.

7.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu.

7.4. Kupujúcí berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

7.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar, nebudú osobné údaje predávajúcim, bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho, sprístupnené tretím osobám.

7.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom, alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

7.8. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií ,súvisiacich s tovarom alebo službami predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

8. Doručovanie korešpondencie

8.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia, súvisiaca s kúpnou zmluvou, musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne, alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (ako si zvolí odosielateľ). Kupujúcemu je korešpondecia doručovaná na adresu elektronickej pošty, jako je uvedená na jeho užívateľskom účte.

8.2. Správa je doručená:
v prípade doručovania elektronickou poštou vo chvíli jej prijatia na na server príchodzej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže býť zaistená certifikátom,
v prípade doručovania osobne, či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, prevzatím zásielky adresátom,
v prípade doručovania osobne, či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, tiež odmietnutím prevzatia zásielky, čiže ak odmietne adresát (prípadne osoba zaňho oprávnená ) zásielku prevziať.
v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a podania výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie, alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na fungovanie webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné využívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

9.2. Kupujúcí berie na vedomie, že predávajúcí nenesie zodpovednosť za chyby, ktoré vznikli v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky, alebo v dôsledku  využitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

9.3. Predávajúcí má oprávnenie k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoleniu. Živnostenskú kontrolu uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

9.4. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie:

Doležal Michal, 17. Listopadu 681, Vysoké Mýto, 566 01

Adresa elektronickej pošty:

info@maxi-postele.cz

Kontaktný telefón:

00420 466 566 506 v pracovné dni od 9-17 hodin

Potřebujete poradit? Ozvěte se nám PO–PÁ od 8:00 do 19:00

  +420 466 566 506

Zboží přidáno do oblíbených.

Zboží odebráno z oblíbených.